Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2016-05-31

Imieniny: Anieli, Feliksa

Statystyki

  • Odwiedziny: 147906
  • Do końca roku: 214 dni
  • Do wakacji: 24 dni


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Drodzy Rodzice!

 Od momentu stwierdzenie u Waszego dziecka niepełnosprawności aż do rozpoczęcia nauki w szkole może ono uzyskać wykwalifikowaną pomoc, której celem jest wczesne wspomaganie rozwoju. Wczesne wspomaganie rozwoju  to zespół działań, które mają na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

Organizacja zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się wyłącznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej przez Zespół Orzekający w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  może być organizowane w przedszkolu, szkole podstawowej, w szkole specjalnej, w ośrodkach oraz w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Jeżeli zadecydujecie Państwo o odbywaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w Przedszkolu Integracyjnym nr 5 w Świdniku, prosimy o bezpośrednie zgłoszenie się do naszej placówki, lub kontakt telefoniczny: (81 468 63 39), bądź e – mailowy: pi5swidnik@op.pl

Na Państwa wniosek Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku powoła zespół specjalistów, który przygotuje indywidualny program terapeutyczny dla dziecka oraz będzie realizował zajęcia.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w naszym Przedszkolu prowadzą specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, którzy tworzą Zespół Wczesnego Wspomagania (psycholog, neurologopeda, pedagodzy specjalni: oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog).

Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala Dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu z rodzicami.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących dwoje lub troje dzieci z udziałem ich rodzin.

Zasady organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka regulują poniższe przepisy prawne:

  1. ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – art. 71b
  2. rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2009r. Nr 23, poz.133)
  3. rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. 2008r. Nr 173, poz. 1072)

Specjaliści Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku wchodzący w skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka:

Kinga Sobiesiak – koordynator zespołu

Barbara Ciechańska – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

Dorota Łagoźna – neurologopeda, glottodydaktyk, oligofrenopedagog

Ewa Groszek – pedagog, tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog

Agnieszka Kwiatosz-Siczek – pedagog, oligofrenopedagog, reedukator

Katarzyna Jonasz – pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog

Kamila Myszka - pedagog, oligofrenopedagog

Agnieszka Szumna - masażysta, rehabilitant, terapeuta SI, oligofrenopedagog

Sławomir Tolak – masażysta, rehabilitant


Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma